Положення про відділ господарського забезпечення Печенізької селищної ради

Дата: 20.01.2022 15:24
Кількість переглядів: 87

ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

31 серпня 2021 року

Про затвердження Положення про відділ
господарського забезпечення Печенізької селищної ради


Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення І сесії Печенізької селищної ради VIII скликання від 19 листопада 2020 року «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату та відділів Печенізької селищної ради Чугуївського району Харківської області (зі змінами)», з метою оптимізації та вдосконалення роботи відділів селищної ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, Печенізька селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Положення про відділ господарського забезпечення Печенізької селищної ради згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань місцевого самоврядування, правових питань, охорони прав людини, свободи слова та інформації, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю (голова Кормілець М.П.).

 

 

Печенізький селищний голова                               Олександр ГУСАРОВ

 

 

Додаток 1

до рішення ХІІ сесії Печенізької селищної ради VIII скликання
«Про затвердження Положення про відділ господарського
забезпечення Печенізької селищної ради» від 31 серпня 2021 року

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ господарського забезпечення

Печенізької селищної ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Відділ господарського забезпечення Печенізької селищної ради (надалі – відділ) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного  голови, регламентом, цим Положенням, іншими законодавчими актами.

1.2. Відділ господарського забезпечення селищної ради утворений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з структурою, затвердженою селищною радою.

1.3. Відділ підзвітний та підконтрольний селищній раді, підпорядкований селищному голові. Спрямовує та контролює діяльність відділу Перший заступник селищного голови.

1.4. Відділ створюється з метою матеріально-технічного та транспортного забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчих органів.

1.5. Відділ взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами селищної  ради, підприємствами, організаціями та установами громади в процесі проведення відповідних заходів.

1.6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови, відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Працівники відділу приймаються на посаду та звільняються                          з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Структура, чисельність та посадові оклади працівників відділу встановлюються штатним розписом, що затверджується селищним головою.

1.9. Положення про відділ затверджується сесією селищної ради, посадова інструкція начальника відділу погоджується Першим заступником селищного голови та затверджується селищним головою.

 

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Відповідно до покладених на нього завдань відділ:

1) здійснює господарське, матеріально-технічне та транспортне забезпечення діяльності селищної ради, відділів та управлінь селищної ради;

2) здійснює матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів, згідно з чинним законодавством;

3) здійснює господарське та технічне забезпечення проведення сесій селищної ради, засідань виконавчого комітету, а також інших засідань та нарад, урочистих заходів, які проводить селищна рада;

4) здійснює облік, збереження матеріалів, основних засобів та швидкозношуваних предметів, призначених для забезпечення діяльності відділів та управлінь селищної ради;

5) забезпечує виконавчий комітет селищної  ради меблями, канцтоварами, друкованою продукцією, папером, оргтехнікою та іншим інвентарем;

6) забезпечує своєчасне обслуговування, заправку, ремонт оргтехніки та роботу локальної мережі інтернет;

7) здійснює проведення та забезпечує надійне функціонування телефонного зв'язку в приміщеннях селищної ради;

8) забезпечує придбання квітів, сувенірів, подарунків тощо для заходів за участю керівництва селищної ради з нагоди державних свят та урочистих подій громади;

9) проводить належні заходи по утриманню, експлуатації та ремонту систем електро-, водо-, тепло- постачання приміщень селищної ради;

10) створює належні матеріально-технічні умови для роботи працівників селищної ради;

11) контролює утримання службових приміщень у належному технічному, санітарному та протипожежному стані;

12) здійснює організаційні заходи і контроль за станом охорони адміністративних будинків, службових приміщень, майна селищної ради.

13) забезпечує необхідний ремонт приміщень селищної ради, меблів та іншого інвентарю;

14) організовує виконання підготовчих робіт при проведенні капітального і поточних ремонтів службових приміщень. Приймає участь                     у складі комісії по прийому в експлуатацію відремонтованих службових приміщень;

15) контролює та організовує роботу водіїв, веде облік використання автотранспорту  селищної ради;

16) здійснює матеріально-технічне забезпечення та обслуговування автотранспорту;

17) розробляє та вносить пропозиції щодо розподілу ліміту пробігу транспорту на поточний рік, контролює його дотримання;

18) оформляє необхідну технічну документацію при прийманні-передачі (реалізації, списанні) автотранспорту;  

19) стежить за належним утриманням державної символіки та символіки громади у службових приміщеннях селищної ради;

20) готує проекти розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради та виконкому з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Господарський відділ селищної ради має право:

1) брати участь у нарадах та інших заходах;

2) скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до компетенції відділу;

3) проводити роботу щодо належного ставлення до майна селищної ради серед працівників селищної ради, раціонального використання ними енергоносіїв та розхідних матеріалів;

4) подавати в установленому порядку пропозиції селищному голові, першому заступнику, керуючому справами з питань роботи відділу господарського забезпечення;

5) отримувати від управлінь, відділів та відповідальних працівників селищної ради, організацій та установ інформацію, що необхідна для здійснення повноважень відділу.

 

4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, виконує покладені на відділ функції, несе відповідальність за якість їх виконання.

4.2. Направляє, координує, планує роботу відділу, вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу.

4.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз результатів роботи відділу. З метою забезпечення більш ефективної реалізації завдань і повноважень, що належать до компетенції відділу, може, у разі потреби, за погодженням з керуючим справами, здійснювати перерозподіл функціональних обов’язків працівників відділу.

4.5. Вносить пропозиції про заохочення працівників відділу, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та звільнення                                        в установленому порядку, згідно з чинним законодавством України.

4.6. Готує проекти рішень виконавчого комітету щодо передачі матеріальних цінностей.

4.7. Вносить пропозиції  щодо змін та доповнень до Положення про відділ.

4.8. Вносить на розгляд керівництва селищної ради проекти рішень                       і розпоряджень, пропозиції та службові записки з питань, які входять до компетенції відділу.

4.9. Забезпечує взаємодію відділу з іншими відділами, підприємствами, організаціями та установами громади.

4.10. Здійснює контроль за дотриманням  та виконанням посадових інструкцій.

4.11 .Своєчасно звітує про використання електроенергії, води, тепла                     в приміщеннях селищної ради та паливно-мастильних матеріалів, транспорту.

4.12. Здійснює контроль за економним і раціональним використанням енергоресурсів, інвентаря, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, а також забезпечує їх безперебійну роботу та технічне обслуговування, проводить їх інвентаризаці, обліковує та готує документи на списання матеріалів, малоцінного інвентарю та основних засобів.

4.13. Відповідає за протипожежну безпеку приміщень селищної ради.

4.14. Начальник відділу несе персональну відповідальність:

- за виконання відділом основних завдань та функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями;

- за стан трудової дисципліни відділу ;

- за розподіл обов'язків між працівниками відділу.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням                                      і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.2. Працівники відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

 

6. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ

6.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із підрозділами селищної ради, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Відділ функціонує згідно з штатним розписом, затвердженим селищним головою та утримується за рахунок бюджету Печенізької  селищної ради.

7.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламенту селищної ради, інших нормативних актів.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені                          з ініціативи селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.

7.4. Відділ ліквідується або реорганізовується селищною радою                              у відповідності до чинного законодавства.

 

Секретар Печенізької селищної ради                       Лілія ПОДОЛЬСЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь