Проєкт розпорядження "Про місцевий бюджет Печенізької селищної територіальної громади на 2024 рік"

Дата: 11.12.2023 15:47
Кількість переглядів: 140

ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Є К Т    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

_____________________                Печеніги                       № ____

 

Про місцевий бюджет Печенізької  селищної

територіальної громади на 2024 рік

 

2054800000

(код бюджету)

 

Згідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», враховуючи Указ Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), відповідно п.5 ч.2 ст. 15 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 року «Про правовий режим воєнного стану», керуючись Бюджетним кодексом України, постановою Кабінетом Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»:

 

1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 76 005 555 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 75 257 900 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 747 655 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;

видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 76 005 555 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 75 257 900 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 747 655 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі  200 000 гривень, що становить 0,27 % видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,13 % видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього розпорядження

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього розпорядження.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  4 148 100 гривень згідно з додатком 7  до цього розпорядження.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»:

-    базова дотація;

-    освітня субвенція;

-  додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,  Бюджетного кодексу України.

7.  Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

8. Дозволити Фінансовому управлінню Печенізької  селищної ради за розпорядженням начальника селищної військової адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

9. Відповідно до статей 43 та пункту 1 статі 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління  Печенізької селищної ради за розпорядженням начальника селищної військової адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

10. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші  енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з  додатком 8  до цього розпорядження.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг  у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачів бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів .

13. Дозволити Печенізькій селищній військовій адміністрації використовувати кошти резервного фонду бюджету селищної територіальної громади на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень начальника Печенізької селищної військової адміністрації. 

14. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України:

Надати право начальнику фінансового управління Печенізької селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету із наступним затвердженням начальником Печенізької селищної військової адміністрації

15. Відповідно до Постанови КМУ № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), у період воєнного стану начальник селищної військової адміністрації в процесі виконання бюджету селищної територіальної громади:

приймає за поданням місцевих фінансових органів рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети;

здійснює без погодження відповідною комісією місцевої ради передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою;

може приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності відповідно до пункту 22-2 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України;

затверджує місцеві (цільові) програми (вносення до них зміни) з дотриманням вимог статті 91 Бюджетного кодексу України;

може приймати рішення про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету;

здійснює розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам.

затверджує бюджет, складений місцевим фінансовим органом.

16. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2024 року.

17. Додатки № 1,3,5,7,8 до цього розпорядження є  його невід’ємною частиною.

 

18. Забезпечити оприлюднення нормативно-правових актів та інших документів, які застосовуються під час бюджетного процесу відповідно до вимог ст. 28 Бюджетного кодексу України.

 

19. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Додаток 1

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 7

Додаток 8

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь